Przedmiotów w koszyku: 0 

Regulamin sklepu 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Celem działania Sklepu Internetowego www.alteyaorganics.pl jest sprzedaż hurtowa szerokiego asortymentu artykułów do pielęgnacja skórę. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Ożarowie mazowieckiem, ul. biedronki 11.

 2. Dane zamieszczone przezPERLA NEGRA Alfredo Di Girolamo NIP 7010012439 na witrynie sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym Polityki prywatności, Polityki cenowej i cennika transportu, szczegółowych regulaminów promocji oraz z poświadczeniem pełnoletności przez Klienta.

 4. Szczegółowe informacje odnośnie prawa odstapienia od umowy, reklamacji, czasu i sposobu dostawy zamówionych Towarów, możliwych form płatności na zamówiony Towar zawierają Ogólne Warunki Sprzedaży, które są integralną częścią Regulaminu.

 

II. DEFINICJE

 

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 

 1. Sprzedawca – rozumie się przez to operatora wirtyny www.alteyaorganics.pl, właściciela sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl – Dzałalność Gospodarczą PERLA NEGRA Alfredo Di Girolamo NIP 7010012439.

 2. Użytkownik – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl;

 3. Klient – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

 4. Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem lub osoba prawna;

 5. Towar – rozumie się przez to produkty dostępne na witrynie www.alteyaorganics.pl;

 6. Koszyk – rozumie się funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;

 7. Rejestracja – rozumie się przez to proces zakładania Konta przez Użytkownika na witrynie www.alteyaorganics.pl wiążący się z podaniem danych firmowy oraz osobowych opisanych w punkcie F Polityka prywatności Ogólnych Warunków Sprzedaży;

 8. Moje Konto – rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

 9. Karta Produktu – podstrona w Sklepie Internetowym, na której są przedstawione informacje na temat Towaru;

 10. Regulamin – rozumie się niniejszy regulamin

 11. Ogólne Warunki Sprzedaży – rozumie się warunki sprzedaży wyszczególnione w paragrafie IV Regulaminu

 

 

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Do korzystania przez Użytkownika ze sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl niezbędne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon) oraz odpowiednią przeglądarkę internetową (zalecamy korzystanie z Mozilla Firefox 15.0 lub wyższej). Do korzystania z niektórych funkcji sklepu internetowego konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych ssl oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash.

 1. Do korzystania z zaawansowanych funkcjonalności sklepu internetowegoniezbędne jest założenie Mojego Konta oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, odpowiednio do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi, zastrzegając, że takie zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług, a także nie wpłyną na zakres praw i obowiązków stron.

 

IV. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

A. Realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.alteyaorganics.pl jest podanie niezbędnych informacji do dokonanie Rejestracji.

 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy www.alteyaorganics.pl. Oferta wiąże Klienta przez 24 godziny, od momentu złożenia zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje:

  1. zamawiany Towar lub Towary, przy czym, Klient może zamówić następujące ilości: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 oraz kolejną wielokrotność liczby 6 (tj. 12,18,24,....);

  2. adres, na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy) oraz dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP);

  3. numer telefonu kontaktowego;

  4. termin dostawy;

  5. sposób dokonania płatności.

 3. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem

 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail informacja o przyjecia zamóweinia

 5. dostępny w sekcji Moje Konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta zapłaty oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków. Klient zarejestrowany jest zabowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje Konto.

 1. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

 2. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

  2. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;

  3. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

  4. Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

  5. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 3. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zasrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

 4. Sklep internetowy www.alteyaorganics.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

 5. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 6. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: przesyłka w sobotę do godziny 14, koszty opakowania, czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojąwią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy.

 7. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.alteyaorganics.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówienia bez Towarów, których skompletowanie, w wyniku czynników od niego niezależnych, było nie możliwe w momencie kompletowania zamówienia. O takim fakcie Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony. Klient otrzyma bezzwłocznie zwrot pieniędzy na niedostzrczone Towary według ich wartości na fakturze.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień oraz sprawdzenia prawdziwości danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

 10. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składania zamówienia złożonego na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

 

B. Reklamacje

 

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mailowy: (adres e-mailowy info@alteyaorganics.pl)

 2. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni. W przypadku nieotrzymania w terminie żadnej informacji, uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W reklamacji prosimy krótko podać jej przyczynę oraz żądanie z nią związane: wymianę produktu na nowy, wymianę Towaru na inny Towar w tej samej cenie, obniżenia ceny Towaru lub zwrotu pieniędzy.

 3. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowy od daty dostawy. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń.

 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. w sytuacji odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej przez Internet, klient odsyła towar na własny koszt, a sprzedawca zwraca opłatę za jego dostarczenie. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres Klienta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 2. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy, od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, chyba że obowiązują w tym zakresie terminy krótsze, wynikające w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową.

 

C. Ceny i polityka cenowa

 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl są cenami netto. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.alteyaorganics.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl,bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.alteyaorganics.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia, bez względu na wartość zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w punkcie D. Płatność za zamówiony Towar Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

D. Płatność za zamówiony Towar

 

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  1. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.alteyaorganics.pl. 

  2. przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
 3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

E. Dostawa zamówionych Towarów

 

 1. Miejscem realizacji dostaw Towarów zakupionych przez witrynęwww.alteyaorganics.pl  jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca dostarczy zamówiony przez Klienta Towar w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia zamówienia. Zazwyczaj czas dostarczenia zamówienia jest znacznie krótszy i wynosi 3 – 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru będącego przedmiotem umowy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta i w przypadku gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.

 4. Przy odbiorze przesyłki kurierskiej należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
 5. Dostawa Towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 6. Za właściwą godzinę uznaje się godzinę na serwerze Sprzedawcy, jest ona widoczna w potwierdzeniu, jakie otrzymuje Klient po złożeniu zamówienia.
 7. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą elektroniczną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres dostawy. 
 8. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i przekazać go kurierowi, a także wysłać protokół szkody na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu nie będą uznawane.

 

F. Postanowienia Końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PERLA NEGRA Alfredo Di Girolamo NIP 7010012439 działalność gospodarcza. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.perlanegra.pl. Do wszelkich transakcji zainicjowanych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie adresu e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego www.perlanegra.pl, wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym www.alteyaorganics.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru w sklepie internetowym www.perlanegra.pl.
 6. Towary będące winami, dostępne na witrynie www.perlanegra.pl mogą pochodzić z różnych partii dostaw, a przy szerokim asortymencie win, może dojść do zmiany szybciej niż zostanie zaktualizowany asortyment na witrynie www.perlanegra.pl. Zatem zdjęcie opakowania i oznakowania Towaru może odbiegać od rzeczywistego opakowania i oznakowania Towaru dostarczonego do Klienta. Różnice mogą dotyczyć w szczególności rocznika win oraz wyglądu etykiety i kontr etykiety.
 7. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 8. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na każdymprodukt.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 10. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.alteyaorganics.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 11. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.alteyaorganics.pl posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie możnaich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest PERLANEGRA Alfredo Di Girolamo działalność gospodarcza. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17. ustawy OPAiPP.
 12. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2013 roku.